Добродошли на званичну презентацију Општине Бајина Башта

Који су приоритети општине за улагања?

 

Пољопривреда0%
Туризам0%
Спорт0%
Култура0%
Саобраћај0%
Комунална инфраструктура0%
Образовање0%
Здравство0%


Добродошли у Општину Бајина Башта!

Недирнута природа, лепота планине, шуме, реке, језера, урођено гостопримство људи, постали су препознатљив имиџ овог краја. Тара, Дрина и Бајина Башта, како у летњем, тако и у зимском периоду, пружају изванредне услове за одмор, рекреацију и уживање у природи.


Почетак једногодишњег програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва„ званично је обележен у четвртак, 16. јула 2015. године. Програм ће бити спроведен у сарадњи са 11 партнерстава између организација цивилног друштва, локалних самоуправа и других релевантних институција на локалном нивоу. Вредност програма износи приближно 122.000 евра. Програм координира Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу.
На отварању скупа присутнима су се обратили Жарко Шундерић, менаџер Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина, и Лидија Вујичић, испред Швајцарске агенције за развој и сарадњу, а затим су на свечаној церемонији уручили уговоре партнерским организацијама које ће спроводити пројекте:
Један од пројеката који ће се реализовати у оквиру наведеног програма је пројекат „Руралнет“, који спроводи Асоцијација за рурални развој Ариља у партнерству са Општином Ариље, Општином Чајетина, Општином Лучани и Општином Бајина Башта, док је сарадник на пројекту Регионална развојна агенција Златибор д.о.о. Ужице.
Пројекат „Руралнет“ има за циљ унапређење информисања регистрованих пољопривредних газдинстава о свим доступним подстицајним средствима путем припреме и слања СМС порука; унапређење локалног правног оквира у области пољопривреде и руралног развоја; као и креирање мера подршке пољопривреди и руралном развоју од стране партнерских општина, које би биле усклађене са реалним потребама пољопривредних газдинстава.

24.07.2015.


Комисија за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву,обавештава
интерно расељена лица док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћи намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, да ће Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 17.07.2015. године на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, са роком трајања од 30 дана од дана јавног оглашавања.Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом, подносе се лично преко писарнице Општинске управе општине Бајина Башта или препорученом поштом у затвореној коверти на адресу :
Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28
са назнаком „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – СЕОСКЕ КУЋЕ ИРЛ – НЕ ОТВАРАТИ”.
Образац пријаве, обрасци изјава као и списак потребне документације могу се преузети код повереника за избеглице општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Додатне информације на моб. 069/ 8259225.

Текст Јавног позива преузмите овде.

17.07.2015.


Општинско веће општине Бајина Башта донело је Одлуку о оснивању савета за заштиту и унапређење животне средине  број: 06-23/015 од 13. јула 2015. године.
Решењем председника општине именовани су чланови Савета из редова представника локалне самоуправе, организације цивилног друштва, образовних установа, институција јавног здравља, привреде и медија.
Именовани чланови Савета обављаће послове у складу са горе наведеном одлуком и пословником о раду Савета.
Прва конститутивна седница Савета биће одржана почетком септембра месеца, када ће на дневни ред бити стављени пословник о раду, избор председника и секретара Савета, као и предлог за измене и допуне Одлуке о мерама за заштиту од буке на територији општине Бајина Башта. Како је најавила Драгана Ивановић, инспектор за заштиту животне средине општине Бајина Башта, састанку ће присуствовати и представници Београдске отворене школе, Сталне конференције градова и општина и Регионалне развојне агенције Златибор.

16.07.2015.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА


објављује


ЗАХТЕВ ЈП "ББ Терм" Бајина Башта
за давање сагласности на одлуку Надзорног одбора о усвајању тарифних цена топлотне енергије по тарифним групама.

Текст захтева преузмите овде.

23.06.2015.

 


Општина Бајина Башта је на иницијативу Београдске отворене школе, Сталне конференције градова и општина и Регионалне развојне агенције Златибор покренула процес оснивања Савета за заштиту и унапређење животне средине општине Бајина Башта (Зелени савет).
У процесу формирања Зеленог савета у Бајиној Башти 2. јуна 2015. године, одржана је јавна дискусија, где је представљена улога и значај Зеленог савета и обављена јавна консултација са заинтересованим актерима о чланству у Савету.
Савет чине представници локалне управе, организација цивилног друштва, образовних установа, институција јавног здравља, привреде, медија и других заинтересованих страна које су битне за креирање политике животне средине у локалној заједници.
Драгана Ивановић, инспектор за заштиту животне средине општине Бајине Башта је поздравила оснивање Зеленог савета и изнела уверење да је стручна подршка раду Општинске управе у области заштите животне средине драгоцена и да ће допринети квалитету инфраструктурних и развојних пројеката који су неопходни за даљи развој Општине. Госпођа Ивановић је истакла да је заштита и унапрађење животне средине од виталног значаја за Бајину Башту.
Мирко Поповић, из Београдске отворене школе представио је позитивна искуства других локалних самоуправа које су основале Зелени савет, пре свега искуства Савета из Трстеника, Краљева и Ужица. Господин Поповић је примерима приказао како Зелени савет укрупњавањем локалних људских ресурса, знања, стручности и ентузијазма доприноси ефикаснијем и квалитетнијем усвајању и примени захтевних стандрада Европске Уније у области животне средине у локалној заједници.
Учесници скупа изразили су подршку формирању Зеленог савета и предложили следеће кораке како би се укључили релевантни појединци и представници важних привредних и друштвених субјеката за политку животне средине у Бајиној Башти.
Изражена је потреба да Зелени савет у Бајиној Башти допринесе бољем информисању грађања и да треба да представља ефикасан инструмент за унапређење заједничког деловања локалне самоуправе, цивилног друштва и привреде у циљу квалитетније животне средине и побољшања услова живота грађана Бајине Баште.

03.06.2015.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
р а с п и с у ј е
К   О   Н   К   У   Р   С
за постављење начелника Општинске управе општине Бајина Башта
Постављење се врши на период од 5 година.
             Услови конкурса:
а.) Општи услови прописани чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (*Сл.гласник РС* бр. 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/01-др.закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др. закона и 232/013-одлука УС):
-да је држављанин Републике Србије;
-да је пунолетан;
-да има општу здравствену способност;
-да има прописану стручну спрему;
-да није осуђиван за кривично дело  на безусловну казну  затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.
б.) Услови прописани чланом 54. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник РС* бр. 129/07 и 83/014-др. закон):
-VII степен стручне спреме-завршен правни факултет;
-положен испит за рад у органима државне управе;
-најмање 5 година радног искуства у струци.
Пријаве на конкурс, са доказима о испуњењу  услова конкурса, подносе се Општинском већу општине Бајина Башта у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта.
Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан доставити доказе о испуњењу услова конкурса, у оригиналу или у овереној фотокопији, и то: уверење о држављанству Републике Србије, уверење о општој здравственој способности, уверење да  није осуђиван  за кривично дело на безусловну казну  затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, потврду о радном искуству у струци.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
            
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

13.05.2015.


Председник општине Бајина Башта, дана 28.04.2015. године,  расписује К О Н К У Р С
ЗА  ДОДЕЛУ  ПОДСТИЦАЈНИХ  СРЕДСТАВА  УДРУЖЕЊИМА  УСМЕРЕНИМ  НА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
на територији општине Бајина Башта у 2015. години.Предмет  расподеле су средства у укупном износу од 200.000,00 динара, која су Програмом мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за подручје територије општине Бајина Башта за 2015. годину.

Текст конкурса у целини и потребну апликацију, преузмите у компресованом облику овде.

28.04.2015.


Комисија за спровођење конкурсног поступка расподеле средстава  буџета општине Бајина Башта, намењених дотацијама спорту за 2015 годину објављује КОНКУРС
за расподелу и коришћење средстава буџета општине Бајина Башта за 2015. годину, намењених дотацијама Спортском савезу, у укупном износу од 10.400.000,00 динара.
Позивају се спортске организације са седиштем на територији општине Бајина Башта  да поднесу предлоге годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Бајина Башта за 2015. годину.

Текст конкурса у потпуности,потребне обрасце и правилник, преузмите у компресованом облику овде.

08.04.2015.

 Сходно Закључку 01 Број: 06-5/015 од 10. марта 2015. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује К О Н К У Р С за расподелу и коришћење средстава буџета општине Бајина Башта за 2015. годину, намењених дотацијама невладиним организацијама и удружењима
            I. Предмет  расподеле су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара, која су Одлуком о буџету општине Бајина Башта за 2015. годину опредељена за дотације невладиним организацијама и удружењима.
а.) Средства распоређена у оквиру Програма 11-Социјална и дечија заштита, функционална класификација 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, програмска активност-Подршка социо-хуманитарним организацијама, апропријација 69, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, у укупном износу од 1.200.000,00 динара;
                б.) Средства распоређена у оквиру Програма 13-Развој културе, функционална класификација 840, програмска активност-Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, апропријација 78, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама-дотације осталим удружењима, у укупном износу од 1.000.000,00 динара и
                в.) Средства распоређена у оквиру Програма 14-Развој спорта и омладине, функционална класификација 810-Услуге рекреације и спорта, програмска активност-Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури, апропријација 81, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама-за активности и спортске манифестације, у укупном износу од 800.000,00 динара;
            II.Утврђују се услови конкурса-смернице и критеријуми  којима ће се Општинско веће руководити  при доношењу одлуке о расподели и коришћењу  средстава из тачке 1. и то:
            а.) Стратешке сменице:
                 -шири друштвени значај,
                 -задовољавање интереса локалног становништва кроз деловање невладиног сектора и удружења,
                 -подизање нивоа свести грађана  о значају деловања невладиних организација и удружења,
                 -унапређење квалитета живота грађана општине Бајина Башта.
             б.) Средства ће се одобрити невладиним организацијама и удружењима са седиштем на територији општине Бајина Башта, а могу се одобрити и невладиним организацијама и удружењима са седиштем ван подручја општине Бајина Башта, али само за активности које се спроводе  на територији општине Бајина Башта.
              в.)Предност при одлучивању ће имати:
                   - невладине организације и удружења које се баве активностима од ширег  друштвеног  значаја,
                  -невладине организације и удружења са значајним  број чланова и позитивном  општом оценом раније спроведених активности,
                   -јасна и развијена идеја деловања,
                  -невладине организације и удружења регистровани најмање 1 годину пре подношења пројекта,
                   -сопствено инвестирање у пројекат.
              г.) Одобрене пројектне активности морају бити спроведене до краја 2015. године.
              д.) Општинско веће задржава право на избор  апликација-пројеката који ће бити подржани-подношење предлога пројекта не гарантује  његово финансирање.
              ђ.)  Општинско веће неће надокнађивати трошкове које је подносилац пројекта  платио трећем лицу за услугу састављања поднетих пројеката или програма или за попуњавање апликације  или других формулара за подношење предлога пројеката или планова.
             е.) Општинско веће неће одобравати пројекте  кроз добра или услуге, већ искључиво новчана средства, уплатом на текући рачун  подносилаца прихваћених пројеката, а према достављеној техничкој спецификацији-предрачунима.
             ж.) Кориснику средстава-невладиној организацији или удружењу, који су у 2014. години користили средства по овом основу, а који Општинском већу нису поднели извештај и финансијски оправдали коришћена средства, на шта су се обавезали  чланом 6. Уговора о коришћењу средстава у 2014. години, неће се одобрити средства за 2015. годин       
              з.) Са корисником одобрених средстава општина ће закључити уговор о коришћењу средстава, којим ће регулисати међусобна права и обавезе, а нарочито начин финансијског правдања наменског утрошка одобрених средстава.
 III. Пријаве на конкурс-пројекти подносе се на обрасцу-апликацији, усвојеном од стране Општинског већа, а који образац се може преузети  овде АПЛИКАЦИЈА или непосредно на писарници Општинске управе.
            IV. Уз пријаву на конкурс потребно је  доставити копију решења о регистрацији невладине организације или удружења
            V.  Kонкурс je отворен 15 дана од дана објављивања, а пријаве на конкурс подносе се Општинском већу, поштом на адресу: Општинско веће општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, или непосредно на писарници Општинске управе.

20.03.2015.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
р а с п и с у ј е
Ј А В Н И   О Г Л А С
за постављење:
                Општинског правобраниоца општине Бајина Башта
Постављење се врши на период од 5 година.
             Услови :
а.) Општи услови прописани чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (*Сл.гласник РС* бр. 48/91,66/91,44/98-др.закон,49/99-др.закон,34/01-др.закон, 39/02,49/05-одлука УСРС, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона,83/05-испр.др. закона и 232/013-одлука УС):
-да је држављанин Републике Србије;
-да је пунолетан;
-да има општу здравствену способност;
-да има прописану стручну спрему;
-да није осуђиван за кривично дело  на безусловну казну  затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.
б.)Други услови, прописани Одлуком о општинском правобранилаштву општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/014):
- завршен правни факултет;
-положен правосудни испит;
-најмање 3 година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита;
-достојност за обављање правобранилачке функције.
Пријаве на оглас подносе се Комисији коју формира Председник општине Бајина Башта у року од 15 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Општина Бајина Башта, Комисији за постављење општинског правобраниоца, Ул. Душана Вишића број  28, 31 250 Бајина Башта.
Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан доставити доказе о испуњењу услова огласа, у оригиналу или у овереној фотокопији, и то: уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности, уверење да  није осуђиван  за кривично дело  на безусловну казну  затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном правосудном испиту, потврду о радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита.
За сва обавештења у вези огласа, контактирати председника Комисије Рајаковић Радину, на телефон број:031-865-070, или непосредно у пословним просторијама општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28.

18.03.2015.

У оквиру реализације пројекта ,,Ефикасно коришћење огревног дрвета у домаћинствима у Србији’’ биће одржана презентација на централном тргу у Бајиној Башти 20. марта 2015. године у термину од 11-14 часова. Водећи домаћи произвођачи уређаја на чврста горива Алфа-Плам, Милан Благојевић Смедерево, Тим Систем и други, представиће своје шпорете на дрва и пећи на пелет и демонстрирати ефикасно сагоревање ових дрвних горива. Ову презентацију на отвореном реализатор пројекта, конзорцијум E4tech / Quiddita, организује у сарадњи са општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом Златибор.

17.03.2015.

Објављен је информатор о раду Центра за социјални рад Бајина Башта.

За преглед кликните овде.

16.01.2015.


Сходно Одлуци Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-23/014 од 30. јуна 2014. године о приступању промени Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/08 и 7/011), Општинско веће општине Бајина Башта именовало је радну групу за израду нацрта Измена  и допуна Статута општине Бајина Башта.
Образложена Одлука о приступању промени Статута општине Бајина Башта, као и пречишћени текст Статута општине Бајина Башта, објављени су на сајту општине Бајина Башта а сви заинтересовани их могу и непосредно преузети код секретара Скупштине.
Позивају се грађани, институције, месне заједнице, удружења грађана и сви други заинтерсовани да своје примедбе,  предлоге, сугестије и мишљења у вези промене Статута општине Бајина Башта доставе радној групи Општинског већа општине Бајина Башта у писаној форми поштом, непосредном предајом на писарници Општинске управе општине Бајина Башта или  на e-mail адресу општине Бајина Башта  sobb@open.telekom.rs , најкасније до 22. децембра 2014. године.

Образложену Одлуку и пречишћени текст Статута преузмите у компресованом облику овде.

08.12.2014.

Председник Србије Томислав Николић, са супругом Драгицом, обишао је данас клизиштима оштећена домаћинства у општини Бајина Башта чију је изградњу помогла Фондација "Драгица Николић" .
Председник Србије је испред домаћинства седмочлане породице Радоја Ненадовића у Гвоздац пољу, којем је клизиште у засеоку Бољевине код села Гвоздац уништило кућу и све помоћне објекте, рекао да се нада да је дошло време да се Фондација "Драгица Николић" врати својој основној намени, стварању услова за сигурније и безбедније рађање.
Како је објаснио куће за градњу у Бајиној Башти одређиване су у сарадњи са општином и надлежним службама на основу критеријума угрожености домаћинства.
Драгица Николић, председница истоимене фондације је подсетила да је средствима те фондације у општини Бајина Башта изграђено седам нових кућа, три зидане и четири монтажне, и да је за помоћ угроженима у Бајиној  Башти за сада уложено око 18 милиона динара.
Председник општине Бајина Башта Радомир Филиповић изјавио је да се тренутно у  општини гради 25 кућа, од укупно 35 колико је неопходно.
"Неколико домаћинстава је узело новац да сами изграде, а за остало се надам да ћемо наћи донаторе или ћемо то решити у сарадњи са Канцеларијом за обнову и изградњу", рекао је Филиповић.
Према речима председника општине Филиповића, у Бајиној  Башти због великог проблема с клизиштима треба да санира укупно 155 објеката.
Председник Србије Томислав Николић и његова супруга Драгица обишли су данас породице Косић, Лазић, Стефановић и Ненадовић у селима Зарожје и Гвоздац.

19.11.2014.

Јуче је одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду Народне скупштине Републике Србије одржао је 14. седницу у Скупштини општине Бајина Башта.

Седницу је отворио председник Одбора Маријан Ристичевић, а учеснике је поздравио председник општине Бајина Башта Радомир Филиповић који је оценио да је одржавање седница ван седишта веома значајно за локалне средине. 
На почетку седнице, чланови Одбора размотрили су Предлог закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње који је образложио представник Министарства пољопривреде и заштите животне средине Милан Ћупрић и Предлог закона о потврђивању Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, који је представио в.д. директора Републичке дирекције за воде Миодраг Пјешчић.
Размотрена су питања подстицаја у пољопривреди, и њене конкурентности и односу државе према пољопривредницима на малим површинама. Своје проблеме изложили су представници општине Бајина Башта и представници удружења пољопривредних произвођача који су апеловали на доношење закона о задругама.
На седници је било речи и о праћењу отклањања последица од поплава – предупређењу могућих будућих сличних догађаја (уређење каналске мреже и речних корита, наводњавање – одводњавање).
Одбор је поводом разматрања ових тачака усвојио закључке.
Седница ван седишта Народне скупштине одржана је уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), кроз пројекат „Јачање надзорне функције и јавности у раду Народне скупштине Републике Србије“.

 

18.11.2014.

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бајина Башта, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

  • функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката ( у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Бајина Башта,
  • објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Бајина Башта,

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Бајина Башта за 2015. годину, до дана 30. октобра 2014. године.

 

Опширније о тексту Јавног позива и потребним образцима захтева погледајте овде

20.10.2014.

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бајина Башта за 2015. годину, објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бајина Башта за 2015. годину

Опширније о тексту Јавног позива и образцу захтева погледајте овде

17.10.2014.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије позива све заинтересоване грађане и представнике цивилног друштва да у понедељак, 13. октобра 2014. године са почетком од 10 часова, у хотелу „Златиборска ноћ“ у Ужицу,(Бела Земља) присуствују консултативном састанку поводом давања сугестија и предлога на текст Националне стратегије за развој цивилног друштва.
Циљ састанка је да грађани и представници цивилног сектора својим предлозима и сугестијама утичу на садржај Стратегије у циљу њеног побољшања и прилагођавања потребама цивилног сектора.

Пријава за учешће на састанку

10.10.2014.


У протеклих месец дана обављено је планирано сондажно ископавање на једном делу локалитета Под мраморјем у Добротину. У релативно ужем простору око пет надгробних споменика затечених и видљивих на површини (облик слемењака с постољем) пронађено је још пет мрамора испод површине терена...

Опширније овде

17.09.2014.


Ових дана, у оквиру пројекта „Подриње у позном средњем веку“ екипа Народног музеја у Београду започела је сондажна археолошка ископавања локалитета Под мраморјем у селу Добротину. Овогодишња кампања представља наставак реализације пројекта започетог ископавањима на Мраморју у Перућцу, које је обављено 2010. године уз суфинансијску помоћ ЈП Национални парк Тара

Опширније овде

01.09.2014.

Дринска регата® је најстарија манифестација туристичко - рекреативног карактера на реци Дрини коју преко две деценије у спомен на древну традицију дринских сплавара организују С.Т.Ц.  „Бајина Башта“ и општина Бајина Башта.  Дринска регата® је централна туристичко - рекреативна манифестација која има циљ да представи туристичку понуду овог краја. Регата је најпосећенији догађај у Западној Србији и централна летња манифестација на води у региону.  Очекује се да овај хепенинг на реци Дрини, различитим садржајима од рекреативног спуста, преко скокова са моста, сајма сувенира па до изузетно богатог музичког програма са Мост Фестом, привуче преко 100 хиљада посетилаца из земље и иностранства.

Била би нам част и задовољство да будете наши гости на Дринској регати 2014.

Програм Дринске регате

12.07.2014.


АРХИВА ВЕСТИ...

Администрација

Наша администрација настоји да изађе у сусрет сваком суграђанину и стога је омогућено преузимање захтева везаних за рад општинских служби као и све одлуке општинске управе на нашем порталу.

Информатор о раду

Изашао је нови информатор о раду за 2015. годину.Кликом на дугме можете преузети ваш примерак.

Преузми

Copyright © 2012,Општина Бајина Башта ,Сва права су задржана.